• تماس با وکیل: 09123666928 ساعت پاسخگویی 10:00 تا 20:00
  • [email protected]
تجدیدنظرخواهی از آراء صادره شورای حل اختلاف

آراء صادره شورای حل اختلاف 

تجدیدنظرخواهی از آراء صادره شورای حل اختلاف مطابق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف تمام آراء صادره از شوراهای حل اختلاف ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

مرجع تجدیدنظر از آراء شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری در همان حوزه قضائی می باشد چنانچه مرجع تجدیدنظر رای را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می نماید این رای قطعی است حال باید اظهارات داشت  آراء دادگاه های عمومی که به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرائ شورای حل اختلاف صادر گردیده اعم از رای تجدیدنظر و اعاده دادرسی از آن قطعی است و قابلیت اعتراض ندارد.

خلاصه رای

آرای دادگاه عمومی که در مقام تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف صادر می­شود، قطعی است؛ بنابراین رأی دادگاه عمومی به رد اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف نیز قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.

نمونه رای دادگاه

در خصوص دادخواست اعاده دادرسی خانم (ن. ی.) با وکالت آقایان (الف. پ.) و (ف.) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۵۶۴-۲۸/۶/۹۰ صادره از همین دادگاه به استناد بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، نظر به اینکه دادنامه­ های مورد ادعای وکلای خواهان در دادگاه­های دیگری اصدار یافته­ اند (شعبه محترم ۲۱۱ دادگاه حقوقی و شعبه ۳۵ دادگاه محترم تجدیدنظر) و نظر به این که شورای حل اختلاف با اشاره به دادنامه شماره ۵۰۰۵۰۵-۳۱/۳/۸۹ شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر رأی خود را صادر نموده است و این امر مورد اعتراض واقع شده و این دادگاه با بررسی تمام دادنامه­های استنادی دادنامه معترضٌ­عنه را صادر نموده است و بدین ترتیب مورد از موارد مقید در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون مذکور نمی­باشد. بنابراین دادگاه مستنداً به مواد ۴۳۶ و تبصره ذیل ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می­نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران  می باشد.

دادرس شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی تهران – کرمی

این مطلب هم می تواند مفید باشد: عدم ارائه اصل سند و ابطال دادخواست

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید نظرخواهی (ن. ی.) با وکالت (الف. پ.). نسبت به دادنامه شماره ۷۲۹ مورخه ۱۰/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن قرار رد درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه ۵۶۴ مورخه ۲۸/۶/۹۰ صادر گردیده است قطع نظر از صحّت و سقم موضوع نظر به اینکه برابر ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف آرای صادره از شورای حل اختلاف قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی می باشد که این محاکم در مقام تجدید نظرخواهی مبادرت به انشای رأی می نماید که آرای صادره از آن قطعی می باشد، لذا آرای صادره از دادگاه عمومی که در مقام اعاده دادرسی نسبت به آرای صادره در مقام تجدیدنظر نیز صادر میگردد، قطعی و قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارد. لذا این دادگاه به لحاظ غیر قابل تجدید نظرخواهی بودن رأی معترضٌ عنه، قرار رد تجدید نظرخواهی را صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران –  مستشار دادگاه

پورفلاح- صادقی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *