• تماس با وکیل: 09123666928 ساعت پاسخگویی 10:00 تا 20:00
  • [email protected]
اعتراض به دستور فروش

دستور فروش

در مبحث اعتراض به دستور فروش املاک از جهت سابقه ثبتی 2 دسته هستند: یا سابقه ثبتی ندارند چنانچه ملکی دارای سابقه ثبتی باشد و دو یا چند شریک داشته باشد و هر یک از شرکا می توانند نسبت به جداسازی سهم خود اقدام نمایند در این صور ابتدا باید به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه و درخواست افراز نماید در صورتی که ملک موردنظر قابل افراز نباشد

( منظور از افراز جداسازی و مشخص نمودن سهم یک شریک از سهم سایر شرکا می باشد)

اداره ثبت مربوطه نسبت به صدور گواهی عدم افراز اقدام می نماید پس شریک متقاضی باید ضمن مراجعه به دادگاه درخواست دستور فروش ملک مشاع را نماید در این صورت دادگاه نسبت به صدور دستور فروش ملک اقدام می نماید.

این تصمیم گیری در جلسه فوق العاده انجام می شود و صرفا یک دستور اداری می باشد، حکم یا قرار نیست  و قابلیت اعتراض ندارد.

خلاصه رای صادر شده

اعتراض ثالث فقط نسبت به رأی امکان‌پذیر است و به‌دلیل این که دستور فروش مال مشاع رأی تلقی نمی‌شود بنابراین اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش مال مشاع قابل استماع نیست.

نمونه رای دستور فروش دادگاه

درمورد دعوی خواهان الف.د. با وکالت آقایان م.د. و ع.م. به‌ طرفیت خواندگان س.س. و د.م. به‌خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۵۱۰ مورخ ۵/۷/۸۹ صادره از این شعبه و نقض و الغاء آن و همچنین صدور قرار تأخیر عملیات اجرائی تا خاتمه رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی، با توجـه به اینکـه به‌موجـب ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید، نظر به اینکه دادنامه مورد اعتراض، دستور فروش ملک مشاع بوده و رأی تلقی نمی‌گردد لذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه فوق، قابلیت استماع نداشته و دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون مرقوم، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدید‌نظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری ـ محمدنژاد   

رای دادگاه تجدید نظر

موضوع تجدیدنظرخواهی آقای الف.د. با وکالت آقایان م.د. و ع.م. به‌طرفیت آقایان س.س. و د.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۱۲۸۸ مورخه ۲۶/۱۲/۹۱ صادره از پرونده کلاسه ۹۱۰۳۰۰۷۵۷ شعبه سوم محاکم عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوی اعتراض ثالث تجدیدنظرخواه به دادنامه شماره ۵۱۰ ـ ۵/۷/۸۹ با موضوع دستور فروش ملک مشاعی غیرقابل افراز با گواهی اداره ثبت محل صادرشده است با بررسی پرونده و نظر به اینکه دستور فروش به ترتیب مزبور یک اقدام و دستور اداری است موضوعاً از ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی منصرف است لذا تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یادشده با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده ۳۵۳ قانون مرقوم تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حمیدی‌راد ـ صداقتی

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *