• تماس با وکیل: 09123666928 ساعت پاسخگویی 10:00 تا 20:00
  • [email protected]
مطالبه نفقه با وجود زندگی مشترک زوجین

مطالبه نفقه

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک _ از جمله مطالبی که ذهن بانوان را بعضا درگیر می نماید مفهوم نفقه و مطالبه نفقه است. به گفته وکیل خانواده منظور از نفقه مطابق ماده 1107 قانون مدنی عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نغسان یا مرض ، نفقه مذکور به زوجه دایم ، مطلقه رجعیه و زوجه شخص متوفی در زمان بارداری ( زوجه باردار در عده وفات تعلق می گیرد ) منظور از مطلقه رجعیه زنی است که پس از طلاق قابل رجوع توسط مرد در ایام عده به سر می برد.

بسیاری از مراجعه کنندگان به دفتر وکالت وکیل خانواده بر این باور هستند که شاید مفهوم نفقه فقط بر وجه نقد اطلاق می شود که بر طبق نظر وکیل خانواده این باور غلط  است شاید زنی در منزل شوهر به سر می برد و در حال زندگی می باشد.

بنابراین زمانی که زوجین در منزل مشترک به سر می برند ظاهر بر پرداخت نفقه می باشد، زیرا زوجه در مسکنی که مرد اختیار کرده است در حال معیشت می باشد و مرد نیز مایحتاج زندگی را تهیه می کند اماره در این است که مرد نفقه زن را می پردازد.

خلاصه رای

در ایامی که زوجین در منزل مشترک حضور دارند ظاهر بر پرداخت نفقه است 

نمونه رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم ه.ج. فرزند م. با وکالت خانم پ.ط. به‌طرفیت آقای م.پ. فرزند م. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۲۰/۶/۹۱ لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس و با احتساب کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به محتویات پرونده ضمن احراز رابطه زوجیت زوجین به دلالت سند نکاحیه پیوستی و استماع اظهارات طرفین دعوی و برگ استشهادیه پیوستی و مودای شهادت شهود تعرفه شده نظر به اینکه زوجین در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ ازدواج نموده و از اسفندماه سال ۹۱ لغایت ۲۷/۲/۹۲ زیر یک سقف بوده و ایامی که زوجین با همدیگر بوده اصل و ظاهر بر پرداخت نفقه بوده دادگاه در جهت تعیین نفقه مابقی ایام قرار ارجاع امر به کارشناس صادر که نظریه کارشناس منتخب مورد اعتراض وکیل زوجه واقع گردیده لکن نسبت به پرداخت هزینه هیئت کارشناسان اقدام نگردیده لهذا دادگاه به میزان نظر کارشناس منتخب اولیه غیر از ایامی که زیر یک سقف بوده‌اند دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستنداً به مواد ۱۱۱۱و۱۲۰۶ قانون مدنی و با رعایت ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه خواهان از تاریخ ۲۰/۶/۹۱ تا اسفندماه ماهیانه به مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار ریال و از تاریخ ۲۷/۲/۹۲ لغایت صدور حکم ماهیانه مبلغ چهار میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر و اعلام می‌نماید. و اما در خصوص دعوی تمکین آقای م.پ. با وکالت آقایان ر.ز. و م.الف. به‌طرفیت خانم ه.ج. با وکالت خانم پ.ط. به خواسته الزام خوانده به تمکین دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه به‌مجرد وقوع عقد نکاح حقوق و تکالیف زوجین برقرار و یکی از این تکالیف تمکین زوجه از زوج و سکونت وی در محل سکنای زوج بوده و در مانحن‌فیه زوجه دلیل مشروع و قانونی در جهت عدم تمکین از همسرش ارائه ننموده لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستنداً به مواد ۱۱۰۲و۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به محکومیت زوجه به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌نماید. آراء صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۶۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خدایی

رای صادر دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ه.ج. به‌طرفیت آقای م.پ. از دادنامه شماره ۱۲۵۷ مورخه ۲۱/۸/۱۳۹۲شعبه محترم ۲۶۴دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه و نیز حکم به لزوم تمکین زوجه در قبال زوج نسبت به وظائف زوجیت به شرح دادنامه در پرونده کلاسه ۹۲/۳۶۶ و ۹۲/۴۳۱ آن شعبه صادر گردیده و از حیث محکومیت زوجه به تمکین توسط مشارٌالیها اعتراض شده وارد نمی‌باشد زیرا رأی براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۲۱/۱/۷۹ ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به‌موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق‌الذکر قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *