• تماس با وکیل: 09123666928 ساعت پاسخگویی 10:00 تا 20:00
  • [email protected]
طرح دعوی خلع ید علیه منتقل الیه

خلع ید علیه منتقل الیه

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک _ از جمله دعاوی که توسط وکیل دادگستری در خصوص املاک قابل طرح می باشد خلع ید از ملک می باشد.

در این نوع دعوا مالکیت خواهان از جمله ارکان مهم می باشد، دعوای خلع ید از جمله دعاوی مالی می باشد ، در دادخواست باید خواسته تقویم شود و هزینه چنین دعوایی نیز بر اساس قیمت منطقه ای املاک محاسبه می گردد.

مالک رسمی ملک می تواند یا شخصا یا به توسط وکیل دادگستری نسبت به طرح دعوای خلع ید اقدام نماید.

حال ممکن است شخصی ملک خود را به موجب سند عادی فروخته باشد و بخواهد علیه منتقل الیه دعوای خلع یید مطرح نماید.

لازم است بطلان قرارداد عادی را نیز درخواست نماید، بنابراین هرچند بر اساس قانون ثبت محاکم تنها مالک رسمی را به عنوان مالک می شناسند اما طرح دعوای خلع ید از سوی مالک رسمی علیه منتقل الیه عادی منوط به طرح دعوای بطلان قرارداد عادی است.

خلاصه رای صادر شده

هرچند بر اساس قانون ثبت محاکم، تنها مالک رسمی را به‌عنوان مالک می‌شناسند اما طرح دعوای خلع ید از سوی مالک رسمی علیه منتقلٌ‌الیه عادی منوط به طرح دعوای بطلان قرارداد عادی است.

نمونه رای صادرشده دادگاه

آقایان م.خ. و ب.الف. و ص.، ع. ، ط.، م. جملگی الف.، الف.، ع. و ض. جملگی با شهرت خ. با وکالت آقای م.ب. به‌طرفیت آقای م.م. که آقای م. ع. به وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند دعوای خلع ید از دو باب مغازه و یک باب‌ انباری به پلاک ثبتی ۱۸۵۳ و ۱۸۴۸ و ۱۸۴۹ و یک فرعی از ۱۸۵۰، ۱۸۵۱ و ۱/۱۸۵۰واقع در بخش هشت حوزه ثبتی تهران و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. دادگاه اظهارات وکلای محترم طرفین دعوا را استماع نمود خوانده به‌موجب قرارداد عادی مورخ ۲۷/۴/۹۰ از طریق مباشر و نماینده مالکین این مغازه‌ها را خریده است و اکنون در تصرف دارد لیکن وکیل محترم خواهان توضیح دادند که عقد بیع باطل است که دادگاه حق رسیدگی به آن را درحالی‌که موضوع خواسته نیست ندارد چنانچه دعوای خواهان خلع ید به جهت بطلان قرارداد است باید در دادخواست بطلان قرارداد را بخواهند و با اثبات آن عنصر غصب محقق شود بنابراین دعوای خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان

این مطلب هم می تواند مفید باشد: دعوی خلع ید از سوی مستاجر

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- م.خ. ۲- ب. اصالتاً و ولایتاً از سوی نفر ششم ۳- ع. ۴- ص. ۵- ط. ۶- م.ی. همگی الف. ۷- ض. ۸- الف. ۹- ع. (سه نفر اخیرالذکر خ.) با وکالت م.ب. به‌طرفیت م.م. نسبت به دادنامه شماره ۶۷۴ مورخ ۹/۷/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواهان‌های صدرالذکر مبنی بر خلع ید از دو باب مغازه و یک باب‌ انباری به انضمام خسارات دادرسی به لحاظ عدم قابلیت استماع به کیفیت مطروحه (بدون درخواست ابطال قرارداد فروش) صادر و اعلام گردیده است دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و اقرار وکیل خواهان‌های بدوی در جلسه دادرسی مورخ ۳/۷/۹۲ مبنی بر وجود قرارداد با نماینده فروش و با عنایت به اینکه وکیل تجدیدنظر خواهان‌ها در این مرحله از دادرسی، دلیل خاص یا مطلب متقنی در جهت تزلزل اساس دادنامه معترض‌ٌعنه ابراز نکرده و از سوی دیگر دادنامه مزبور بر اساس دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً اصدار یافته است و از جهت انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی فاقد ایراد و خدشه قانونی است لذا مستند ا به ماده۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق را تأیید و استوار می‌نماید این رأی حضوری و قطعی است .
رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیو سالار ـ رضایی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *