• تماس با وکیل: 09123666928 ساعت پاسخگویی 10:00 تا 20:00
 • [email protected]
نمونه دادخوست و رای تجویز انتقال منافع به غیر

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک _ یکی از انواع دعاوی پرکاربرد و مهم در حوزه قضایی ایران تجویز انتقال منافع به غیر می باشد. مطالق ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را به غیر انتقال دهد و یا واگذار نماید. بنابراین در صورتی که مستاجری در محل تجاری و یا در خصوص ملک تجاری قرارداد اجاره ای با مالک منعقد نموده باشد به هر دلیلی قصد انتقال مال مزبور را به غیر داشته باشد، با رعایت ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضائی نسبت به ثبت دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر اقدامات لازم را بنماید. در صورت حصول شرایط دادگاهی که در ان دعوی مطرح شده ضمن صدور دستور اجازه انتقال منافع مال به دیگری را تجویز می نماید.

ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356

در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای‌‌ همان شغل یا‌ مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. ‌هر‌گاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه ا‌ی در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق ‌کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز‌ انتقال منافع به غیر مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (‌اگر اجاره‌نامه رسمی در بین‌نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام‌ شریط اجاره قائم‌مقام مستاجر سابق خواهد بود. ‌هر‌گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.
‌تبصره ۱- در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد ‌داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا‌ پیشه یا تجارت را خواهد داشت.
تبصره ۲- حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر‌‌ همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد‌بود.

————————————————————————————————————————–

 نمونه دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر

خواهان:.خانم………………….فرزند……………………………………

خواهان:.آقا ………………….فرزند……………………………………

خواهان:.خانم………………….فرزند……………………………………

خواهان:.اقا ………………….فرزند……………………………………

خواهان:.خانم………………….فرزند……………………………………

——————————————————————————————————————————

خوانده:.شرکت………………………………………………………..

وکیل: حمیرا پارسا  |  وکیل  | استان تهران- شهرستان تهران- یوسف اباد – خ اسدابادی – نبش فتحی شقاقی – پلاک 22 – برج هنر –ط 4 واحد 14

خواسته: تجویز انتقال منافع به غیر( یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 000-000 بشرح متن دادخواست و پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل)

دلایل و منضمات:

 • درخواست استعلام: تقاضای استعلام از سامانه شناسه ملی
 • گواهی پرداخت مالیات بر ارث به شماره 0000000 مورخ 00/00/1396
 • گواهی حصر وراثت به شماره 0000000000000 مورخ
 • گواهی حصر وراثت به شماره 0000000000000 مورخ
 • گواهی حصر وراثت به شماره 0000000000000 مورخ
 • وکالت بلاعزل به شماره 000000مورخ 00/00/1399
 • گواهینامه واریز مالیات بر ارثبه شماره 000000 مورخ 000000
 • اجاره نامه به شماره 000000 مورخ 00/00/1360
 • وکالت به شماره 000000مورخ 00/00/0000
 • وکالت بلاعزل به شماره 000000مورخ 00/00/1399
 • قرارداد الکترونیک وکالت نامه به شماره 000000000000 مورخ 00/00/0000
 • دو برگ دلیل سمت خوانده به شماره –مورخ
 • وکالت نامه به شماره000000 مورخ00/00/0000
 • وکالت نامه به شماره000000 مورخ00/00/0000

—————————————————————————————————————–

ریاست محترم دادگاه عمومی تهران

با سلام

احتراما به استحضار می رساند بر اساس قرارداد اجاره شماره ……. مورخ ………… تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ..

موکلین اینجانبه مستاجر خوانده در یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی …../….. می باشند. نظر به اینکه در قرارداد اجاره حق انتقال به غیر سلب گردیده است و موجر حاضر به قبول اجاره و پرداخت حقوق قانونی دریافت نمی نمایم حاضر به همکاری نمی باشد لذا صدور حکم به تجویز انتقال منافع و پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

آدرس ملک: تهران………………..

باتشکر و تجدید احترام

————————————————————————————————————————

 نمونه رای تجویز انتقال منافع به غیر

پرونده کالسه 990000000000003 شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران تصميم نهايی شماره 140100000000000

خواهان ها: 1 .خانم …………. فرزند ……. 2 .خانم ……….. فرزند ……… 3 .آقای ……… فرزند …… 4 .آقای …….. فرزند …….5 .آقای محمد فرزند…… 6 .خانم ……….. فرزند محمدعلي 7 .آقای …………. فرزند ……..8 .خانم ……….. فرزند ……. 9 .خانم …….. فرزند حسين با وكالت خانم حميرا پارسا فرزند محرمعلي به نشاني استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – يوسف آباد ـ خ اسدابادی  ـ پ22 ـ ط 4 ـ واحد 14 خوانده: شرکت…. به نشاني استان تهران-شهرستان تهران-تهران-خيابان وليعصر باالتر از ميدان … فروشگاه طبقه زير زميني خواسته: تجويز انتقال منافع به غير پرونده کالسه 99………………3 شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران تصميم نهايی شماره خواهان ها: 1 .آقای ……. فرزند حسين 2 .آقای ………….. فرزند ….. 3 .خانم ……….. فرزند حسين 4. آقای ………. فرزند حسين 5 .خانم ……… فرزند …. 6 .خانم ………. فرزند ….. 7 .خانم ………. فرزند حسين 8 .خانم ……… فرزند …. 9 .آقای ……. فرزند رضا با وكالت خانم حميرا پارسا فرزند محرمعلي به نشاني استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – يوسف آباد ـ خ اسدابادی ـ پ22 ـ ط 4 ـ واحد 14

خوانده: شرکت…… به نشاني استان تهران-شهرستان تهران-تهران-خيابان وليعصر بالاتر از ميدان فروشگاه ……طبقه زير زميني

خواسته: تجويز انتقال منافع به غير

بسمه تعالی : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفيت خوانده گان تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشريفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زير تشکيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير مبادرت به صدور رأی می نمايد

 رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهانها آقايان و خانمها 1-ا…..2 -….. 3 -….. 4-…. (جملگی …. و فرزندان مرحوم حسين )5-……… 6 -……… 7 -……….. 8 -……… 9- ………… با وکالت خانم حميرا پارسا به طرفيت شرکت …… به خواسته تجويز انتقال منافع به غير يک باب مغازه به مساحت تقريبی (7(هفت متر مربع جزء پالکهای ثبتی ..7 و..8 اصلی موضوع اجاره نامه رسمی تنظيم شده ودر دفتر خانه 24 تهران به شماره …………. واقع در کوچه …….پاساژ …… اجماالً بدين شرح که وکيل محترم خوانها اظهار داشته است مورث موکلين ( مرحوم ………. ) و از( موکلين رديف پنجم ) به موجب قرارداد اجارهء فوق الذکر مستاجر يک باب مغازه به شرح مذکور در پاساژ ……… بوده اند که به حکايت اقرارنامه کپی مورخ 1……1362 موجر ( خوانده ) اعالم رضايت کتبی خويش را دائر بر فروش و انتقال منافع مغازه را بدون دريافت مبلغی اعالم نيز نموده است و ليکن از آنجائيکه موکلين قصد انتقال منافع مورد اجاره را به غير دارند خوانده از همکاری تصوير برابر با اصل است. نشاني: تهران – خيابان شهيد سپهبد قرني – تقاطع خيابان سميه – مجتمع قضايي شهيد بهشتي شماره دادنامه : …………….. 1401/03/17 : تنظيم تاريخ شماره پرونده : ………………… شماره بايگاني شعبه : …………… › شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران دادنامه دادگستري كل استان تهران الزم خود داری می نمايد لذا در خواست تجويز انتقال منافع آن ، محکوميت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی را نيز خواستار می باشد خوانده عليرغم ابالغ قانونی وقت دادرسی با عدم حضور و عدم معرفی وکيل وعدم ارسال اليحه دفاعی در مقابل ادعای خواهانها به عمل نياورده است ، عليهذ ا دادگاه نظر به مندرجات قرارداد اجاره استنادی خواهانها رابطه استيجاری بين طرفين وسمت خواهانها به عنوان مستاجرين و مشمول قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال 1356 بر روابط استيجاری طرفين محرز می باشد و خوانده نيز به شرح مذکور به عنوان موجر ايراد و دفاع مٍوّثری در قبال دعوای خواهانها به عمل نياورده است ، لذا دادگاه نظر به جميع مراتب فوق خواسته خواهانها را ثابت تشخيص داد و با استناد به ماده 19 قانون مارالذکر حکم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير را به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی در حق خواهانها صادر واعالم می نمايد ، بديهی است محکوم لهم موظف هستند حداکثر 6 ماه از تاريخ ابالغ حکم قطعی نسبت به انتقال مورد اجاره با تنظيم سند رسمی به مستأجر جديد اقدام نمايند در غير اين صورت حکم صادره ملغی االثر می گردد ، رأی صادره غيابی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهی در محاکم محترم تجديد نظر استان تهران است

دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران

————————————————————————————————-

در مورد مسئله حقوقی تجویز انتقال منافع به غیر نیاز به مشاوره حقوقی داشتید و یا جهت واگذاری پرونده تجویز انتقال منافع به غیر باشماره های ذیل تماس بگیرید.

02188554580

09123666928

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *