• تماس با وکیل: 09123666928 ساعت پاسخگویی 10:00 تا 20:00
  • [email protected]
نمونه رای الزام به تمکین + بدوی + تجدیدنظر

برای نمونه رای الزام به تمکین از جمله حقوق قابل مطالبه زوج در دادگاه خانواده حق تمکین می باشد. تمکین به معنی آمادگی زوجه جهت زندگی مشترک با زوج می باشد که شامل تمکین عام و خاص است. در صورتی که زوجه از تمکین خودداری نماید، زوج می تواند با مراجعه به دفتر خدمات قضایی نسبت به ثبت دادخواست تمکین زوجه اقدام نماید.

در این صورت جلسه رسیدگی در دادگاه خانواده جهت الزام زوجه به تمکین تشکیل می گردد، اگر قاضی رسیدگی کننده دلایل و استدلالات زوج را موجه تشخیص دهد و بر دادگاه ثابت گردد که زن از انجام وظایف زناشویی خود امتناع می نماید نسبت به صدور حکم الزام زوجه به تمکین اقدام می نماید.

در ذیل این توضیحات نمونه ای از آرای صادره دردادگاه بدوی و تجدیدنظر که توسط وکیل خانواده اخذ شده است، جهت ملاحظه ارائه می گردد.

———————————————————————————————————————————

نمونه رای الزام به تمکین

پرونده کالسه 140168920000045886 شعبه 253 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده يك تهران تصمیم نهايی شماره 140168390003675463

خواهان:

آقای امیرسام . رفرزند سیدعلي با وكالت خانم حمیرا پارسا فرزند محرمعلي به نشاني استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – يوسف آباد ـ خ فتحی شقاقی ـ پ27 ـ ط 4 ـ واحد 14

خوانده:

خانم شراره . زفرزند محمد با وكالت آقای علیرضا . به نشاني استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – بزرگراه رسالت

خواسته:

الزام به تمكین

 رأی دادگاه

در خصوص دادخواست امیر سام . ر فرزند سید علی با وکالت حمیرا پارسا بطرفیت کبری وره مهر فرزند محمد با وکالت علیرضا بخواسته الزام خوانده به تمکین با توجه به محتويات پرونده و سند نکاحیه ثبتی مورخه 7… مورخ 7/9/1371 و دادخواست تقديمی و اظهارات خواهان که بیان داشت خوانده از سال 1391 منزل مشترک را ترک نموده و از وی در اين سالها نفقه می گیرد و به منزل مراجعت نکرده و از وی تمکین ننموده است لذا خواهان الزام خوانده به تمکین از وی (مراجعت به منزل مشترک) را دارد و دارای منزل بهمراه امکانات اولیه برای زندگی نیز می باشد ، وکیل خواهان نیز اظهار داشت که خواسته موکل الزام خوانده ا خواسته خواهان بدلیل اينکه منزل مناسب تهیه به تمکین و حضور درمنزل تهیه شده می باشد ، خوانده و وکیل وی اظهار داشتند که سابقً نکرده بود رد شده است و اينکه خواهان مواد مخدر مصرف می کرد ودر صورت تهیه منزل مناسب حاضر به زندگی هست ، خواهان ا معتاد به مواد مخدر بوده ، دادگاه برای بررسی وضعیت مناسب بودن منزل و اثاث البیت از طريق واحد نیز اظهار داشت خوانده سابقً مددکاری مجتمع اقدام به تحقیقات نموده که حسب گزارش ان واحد منزل و اثاث البیت تهیه شده مناسب برای زندگی متعارف می باشد دادگاه با عنايت به اينکه پس از وقوع عقد نکاح حقوق و تکالیف زوجین نسبت به همديگر برقرار می شود و با توجه به مراتب فوق و اينکه خوانده دلیلی بر اثبات ادعای عدم تمکین از خواهان ارائه ننموده است و اصل بر حفظ و تداوم زندگی مشترک است ، خواسته را وارد دانسته و باستناد مواد 1102 و 1103 و 1114 از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج (حضور در منزل مشترک) را صادر و اعلام می نمايد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهی در محاکم تجديدنظر استان تهران می باشد.

معاون سرپرست مجتمع قضائی و دادرس شعبه 253 دادگاه خانواده يک تهران

———————————————————————————————————————————

رای تجدیدنظر

پرونده کالسه 140168920000045886 شعبه 76 دادگاه تجديدنظر استان تهران تصمیم نهايی شماره 140168390006488378

تجديدنظرخواه:

خانم شراره . زفرزند محمد به نشاني استان تهران -خ 17 شهريور پايین تر از پل آهنگ كوچه عالیجناب پالك 5 طبقه 3

تجديدنظرخوانده:

آقای امیرسام . ر فرزند سیدعلي با وكالت خانم حمیرا پارسا فرزند محرمعلي به نشاني استان تهران – يوسف آباد ـ خ فتحی شقاقی ـ پ27 ـ ط 4 ـ واحد 14

تجديدنظر خواسته:

نسبت به دادنامه شماره 5463 مورخه24/83/1401 شعبه محترم 253 دادگاه عمومی حقوقی تهران دادگاه پس از بررسی ومطالعه ومداقه در مندرجات پرونده وانجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح ذيل مبادرت به صدور رای مینمايد

رای دادگاه

تجديدنظرخواهی خانم شراره . زفرزند محمد بطرفیت آقای امیرسام . رفرزند سیدعلي نسبت به دادنامه شماره 5463 مورخه24/3/1401 شعبه محترم 253 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کالسه 5886 مبنی برصدور حکم الزام به تمکین،لذا ايراد تجديدنظرخواهی وارد نمی باشد زيرا با توجه به محتويات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجديد نظر خواهی و لوايح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجديد نظر خواسته رای صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گرديده است و با عنايت به اينکه تجديد نظر خواه ايراد و اعتراض موجهی که منطبق با شقوق ماده 348 قانون آيین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی باشد و موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابرازننموده است لذا اين دادگاه با عنايت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجديد نظر خواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358و 365 از همان قانون ياد شده تايید و استوار می کند.

رای صادره قطعی است.و اجرای آن منوط به تهیه مسکن مناسب و اثاث منزل متعارف جهت اسکان زوجه درمعیت مامورين واحد مددکاری اجتماعی خواهد بود.

ريیس شعبه 76 دادگاه تجديد نظر استان تهران مستشار شعبه 76 دادگاه تجديد نظر استان

———————————————————————————————————————————

توضیحاتی در مورد الزام به تمکین داده شد و سپس رای الزام به تمکین که توسط وکیل خانواده اخذ شده را مشاهده کردید و در آخر رای تجدیدنظر الزام به تمکین و بررسی نهایی ادله و رای صادره از دادگاه تجدیدنظر.

چنانچه نیازه به مشاوره حقوقی با موضوع تمکین و الزام به تمکین داشتید با شماره های ذیل تماس بگیرید.

02188554580

09123666928

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *